SAY NO TO PPP, TET ,CPS

நிதி வழங்குக

GREAT SALUTE TO OUR ESWARANJI

Todays Educational News

கல்வி செய்தி

முக்கிய செய்திகள் – Google செய்திகள்

BBCTamil.com | இந்தியா

FLASH NEWS

முக்கிய செய்திகள்FIGHT UNTILL YOU WIN YOUR DEMANDS

மேலும் கல்வி செய்திகள்

Tamilnadu Teachers friendly blog

தினகரன் கல்வி செய்திகள்

தமிழ் முரசு செய்திகள்

தினகரன் முக்கிய செய்திகள் --

TEACHER TamilNadu

தமிழ் முரசு முக்கிய செய்திகள்

Dinamani

Daily Thanthi

கல்வி அஞ்சல்

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி

Tuesday, June 12, 2012

CCE FORMATS CAN BE DOWNLOADED FROM WEBSITE www.tnscert.org

விபரங்களுக்கு கீழே உள்ள கருப்பு நிற லிங்கை டபுள் கிளிக் செய்யவும்

http://www.tnscert.org/newsevents/7.rar

khãy¡ fšéæaš  MuhŒ¢Á gæ‰Á ãWtd Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ,

br‹id - 600 006

e.f. v©. 796 / <2 / 2012, ehŸ 12.06.2012bghUŸ :
khãy¡ fšéæaš MuhŒ¢Á k‰W« gæ‰Á ãWtd«, br‹id-6 bjhl® k‰W« KGikahd kÂ¥Õ£L Kiw bjhl¡f k‰W« ca®bjhl¡f tF¥òfS¡fhd bghJ têKiwfŸ jäœ k‰W« M§»y« Ïiza js¤Âš btëæ£LŸsik -  m¿é¤jš - rh®ò.

gh®it :
murhiz (ãiy) v©. 143, gŸë¡ fšé¤ (é1) Jiw, ehŸ 19.09.2011.

... ... ...2012-13M« fšéah©oš jäHf¥ gŸëfëš brašgL¤j¥g£L tU« KGikahd bjhl® kÂ¥Õ£o‹ bjhl¡f k‰W« ca®bjhl¡f tF¥òfS¡fhd bghJ têKiwfŸ-ifnalhdJ jäœ k‰W« M§»y¤Âš www.tnscert.org v‹D« ϪãWtd Ïizajs¤Âš btëæl¥g£LŸsJ v‹gJ bjçé¡f¥gL»wJ.

kht£l MÁça®fšé k‰W« gæ‰Á ãWtd Kjšt®fŸ, Kj‹ik¡fšé mYty®fŸ, kht£l¡ fšé mYty®fŸ, kht£l¤ bjhl¡f¡fšé mYty®fŸ, cjé¤ bjhl¡f¡ fšé mYty®fŸ k‰W« bk£çFnyõ‹ gŸë MŒths®fŸ j§fŸ f£L¥gh£o‹Ñœ brašgL« mid¤J¥ gŸëfS¡F« Ϥjftiy¤ bjçé¡fΫ, bjhl® k‰W« KGikahd kÂ¥Õ£o‹ bghJ têKiwfis¤ njitahd v©â¡ifæš Ãu vL¤J ga‹gL¤jΫ nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®fŸ.Ïa¡FeU¡fhfbgWe®

  1. mid¤J kht£l MÁça®fšé k‰W« gæ‰Á ãWtd Kjšt®fŸ.
  2. mid¤J Kj‹ik¡ fšé mYty®fŸ.
  3. mid¤J bk£çFnyõ‹ gŸë MŒths®fŸ.
  4. mid¤J kht£l¡ fšé mYty®fŸ.
  5. mid¤J kht£l¤ bjhl¡f¡ fšé mYty®fŸ.
  6. mid¤J cjé¤ bjhl¡f¡ fšé mYty®fŸ.

efš

  1. Ïa¡Fe®, gŸë¡fšé Ïa¡ff«, br‹id6.                            jftY¡fhf¡
  2. Ïa¡Fe®, bjhl¡f¡ fšé Ïa¡ff«, br‹id-6.                     fåÎl‹
  3. Ïa¡Fe®, bk£çFnyõ‹ gŸëfŸ Ïa¡ff«, br‹id6.      mD¥g¥gL»wJ

efš

            muR Kj‹ik¢ bray®,

            gŸë¡ fšé¤ Jiw,

            jiyik¢ brayf«,
            br‹id 600 009 mt®fS¡F¤ jftY¡fhf¥ gâÎl‹ mD¥g¥gL»
விபரங்களுக்கு கீழே உள்ள கருப்பு நிற லிங்கை டபுள் கிளிக் செய்யவும் 

http://www.tnscert.org/newsevents/7.rar

No comments: